גילה קדוש דדון - דוקטורנטית חינוך מיוחד

סוגי התאמות במבחנים פנימיים וחיצוניים ללקויי למידה

התאמות לדרכי למידה ובמבחנים פנימיים וחיצוניים(בגרויות, בצבא, באוניברסיטאות ובמכללות) מתוך חוזר משרד החינוך

התאמות בתנאי הלמידה והבחינה מאפשרות לתלמידים מאובחנים עם לקויות למידה לעקוף את תחומי הלקות שלהם ולתת ביטוי הולם לידע שרכשו ללא המגבלות הנובעות מהלקות.

בארץ מאז החלת חוק החינוך המיוחד (1988) מעניק משרד החינוך והתרבות התאמות במבחני הבגרות לאוכלוסיית הבגרות לאוכלוסיית תלמידים המאובחנים כתלמידים עם לקויות למידה. ההתאמות בתנאי ההיבחנות סווגו לשלוש רמות על פי היקף השינויים החלים במתכונת הבחינה:

רמה 1 – התאמות שאינן פוגעות במהות הנמדדת בבחינה.

רמה 2 – התאמות העלולות לפגוע חלקית במהות הנמדדת בבחינה (בעיקר שינוי בתנאי הבחינה אך לא תכניה)

רמה 3 – התאמות המשנות את המהות הנמדדת בבחינה ומתייחסות לשינויים הן בדרכי הבחינה והן בתוכנה: שאלון מותאם ומבחן בעל-פה על פי חוק במדינת ישראל, כל תלמיד זכאי לשוויון הזדמנויות במיצוי הפוטנציאל הלימודי שלו. מתוך חקיקה זו ,קיימת חשיבות רבה למתן התאמות לדרכי הלמידה ולביצוע בחינות שתאפשרנה לתלמידים עם לקויות למידה לממש את מלוא יכולתם.

תלמידים עם לקויות למידה זכאים לקבל התאמות במערך העבודות, משימות ובמבחנים פנימיים וחיצוניים, ההולמות את צורכיהם המיוחדים במסגרת ביה"ס לאורך כל תקופת לימודיהם. כל ההתאמות במערכי מבחנים/עבודות מבוססות על המלצות האבחון ומטרתן לפצות על הקשיים התפקודיים של התלמיד שאובחן עם לקות למידה,ומכאן ההכרח שבמתן התאמות אלה.

התאמות אפשריות של דרכי הלמידה ·

הקראה בקול או הקלטה של מידע כתוב. ·

הקלטת שיעורים. ·

התחשבות בבעיות קשב, כמו מיקום ישיבה בלא מסיחים ו/או הפסקות קצרות בזמן שיעור. ·

שימוש במחשב (הקלדה, בדיקת טעויות) להגשת עבודות ולסיכומי שיעורים. ·

קבלת תקצירי שיעור או סיכום שיעור מתלמיד מיומן.

 התאמות של דרכי היבחנות, המאושרות בידי משרד החינוך האישור על ההתאמות שניתנות למאובחן עם לקות למידה הוא של המועצה הפדגוגית בבית הספר בו לומד המאובחן ומכיר את קשיי התלמיד ובהיסתמך על אבחון דידקטי מעודכן או של אבחון משולב "פסיכו-דידקטי". · הארכת זמן הבחינה (15 דקות לכל שעת בחינה), יכול להינתן על סמך אבחון דידקטי. ·

התעלמות משגיאות כתיב (תלמידים שכותבים עם שגיאות כתיב), יכול להינתן ע"ס אבחון דידקטי. ·

שעתוק הבחינה (הנבחן יכתוב את הבחינה ויקרא את מה שכתב), יכול להינתן ע"ס אבחון דידקטי.. ·

הגדלת שאלון הבחינה (לתלמידים שיש להם בעיות קריאה על רקע עיבוד חזותי לקוי ולקויים בקשב חזותי) יכול להינתן ע"ס אבחון דידקטי.

· דף נוסחאות מורחב ו/או ארגון שונה של דף הנוסחאות הרגיל והמורחב. (תלמידים שיש להם קשיים בדלייה מהזיכרון ובשימור בזיכרון) יכול להינתן ע"ס אבחון דידקטי. ·

הכתבת המבחן - הנבחן מכתיב את התשובות לבוחן ניטראלי. (לתלמידים שיש להם פער משמעותי בין יכולת ההבעה בע"פ ליכולת ההבעה בכתב, כתב יד בלתי קריא לחלוטין). ·

התאמות בתחום האנגלית:

הקראת שאלון הבחינה ע"י קורא נטרלי .

באנגלית השמעת שאלון הבחינה באמצעות קלטת (לתלמידים אשר קוראים קריאה איטית במיוחד או שקריאתם משובשת). ·

שימוש במילון אלקטרוני באנגלית (לתלמידים אשר מתקשים בשימוש אוטומטי במילון, הנובעים מקשיי שליפה, שימור בזיכרון וארגון). ·

באנגלית הקלטת התשובות של הנבחן גל גבי קלטת (לתלמידים אשר יש להם קשיים חמורים בתהליך הכתיבה).

התאמות למידה סוג 3:

אישורן לאחר שהמאובחן מציג אבחון פסיכו-דידקטי והסיכום יעשה על ידי הפסיכולוג והמאבחן הדידקטי תוך יצירת אינטגרציה .כמו כן,ההתאמות הללו תעשנה על ידי "וועדת התאמות מחוזית" שמונתה על ידי ראש המנהל הפדגוגי במשרד החינוך. ·

 שאלון מותאם (לתלמידים שיש להם ליקויים ספציפיים וחריגים המונעים מהם לענות על חלקים מהבחינה). ·

 מבחן בע"פ (לתלמידים מאובחנים שמצויים בפער של שני ציונים לפחות בין ההבעה בכתב להבעה בע"פ לטובת ההבעה בע"פ. תהליך זה מתרחש כאשר ישנם קשיים ניכרים בקריאה, בכתיבה ובארגון הידע ו/או הפרעת קשב וריכוז שאינה מאפשרת לנבחן לעבוד באופן עצמאי ו/או להכתיב לבוחן נטרלי. ·

המרות(החלפת) בחינה הבגרות במתמטיקה לבחינה במקצוע מדעי אחר – ביולוגי,כימיה או פיזיקה – ברמה של 3 יחידות. (התאמה זו תינתן לתלמידים מאובחנים עם לקות למידה המגלים קשיים ניכרים במיוחד בתחום ההבנה הכמותית וחישובים – תלמידים שאובחנו עם דיסקלקוליה)

על ביה"ס בו התלמיד לומד לפנות לוועדה באמצעות טופס פנייה לועדת התאמות. ביה"ס יכול לערער על החלטות ועדת ההתאמה המחוזית ולפנות לועדת ערעורים עליונה. החלטת ועדת הערעורים היא סופית ולא ניתן לערער עליה. מקבלי ההחלטות במערכת החינוך צריכים לזכור כי מרבית התלמידים המאובחנים עם לקויי למידה הם בעלי אינטליגנציה תקינה ואף למעלה מזה, רבים מהם מגיעים ללימודים גבוהים באוניברסיטאות ובמכללות ומגיעים להישגים נאים. (החומר הנכתב כאן לוקט מחוברת "סולמות וחבלים" מדריך להורי תלמידים בעלי לקויות למידה ומתוך חוזר מנכ"ל 12/2003 ).

דרונט בניית אתרים